Kontrola karata


Postoje četiri vrste kartica za prevoz: personalizovane, nepersonalizovane, dnevne karte i karte za jednu vožnju (kupuju se kod vozača). Karte je potrebno dopuniti ili kupiti pre početka vožnje na jednom od 2000 prodajnih mesta. Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata, pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim karata kupljenih kod vozača, moraju da se očitaju prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata.

Karte se kupuju pre vožnje na jednom od prodajnih mesta za izdavanje, prodaju i dopunu svih vrsta kartica. Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata, pripremiti tačan iznos i kupiti kartu kod vozača. Sve karte u sistemu, osim papirnih karata kupljenih kod vozača, moraju da se očitaju prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata. Svi putnici su u obavezi da karte pokažu kontroloru, koji ih proverava. Kontrolori rade na svim linijama javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda.

Izvod iz Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda", br. 13/2017) koji se odnosi na kontrolu karata:

Član 24

Putnik je lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz.

Ugovor o prevozu se zaključuje momentom upisivanja karte u memoriju beskontaktne kartice odnosno na Server sistema u slučaju platne kartice, validacijom mobilnog telefona odnosno momentom kupovine karte u vozilu kod vozača ili kupovinom posebne karte kod kontrolora.

Za decu do sedam godina starosti, profesionalne pripadnike Vojske Srbije u uniformi, pripadnike policije u uniformi i pripadnike komunalne policije u uniformi, ugovor o prevozu se zaključuje momentom ulaska u vozilo i ova lica nisu u obavezi da poseduju voznu ispravu.

Narodni poslanici Republike Srbije ostvaruju pravo na prevoz u skladu sa odlukom o poslaničkoj legitimaciji.

Korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu ili rezervisanom prostoru dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu ispravu, osim lica iz stava 3. ovog člana. Za korišćenje usluge prevoza korisnik je dužan da u vozilu ili rezervisanom prostoru poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu.

Za korišćenje usluge prevoza korisnik je dužan da u vozilu ili rezervisanom prostoru poseduje važeću kartu, koju je na zahtev kontrolora ili ovlašćenog lica dužan da ustupi radi provere.

Ukoliko korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu ili rezervisanom prostoru odbije da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu ispravu smatra se da ne poseduje važeću kartu.

Ukoliko korisnik ne poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu odnosno ne poseduje važeću kartu, osim lica i stava 3. ovog člana, ili odbije da voznu ispravu ustupi radi provere, dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.

Kontrola korisnika koji je u trenutku kontrole zatečen u vozilu bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev putnika ili kontrolora može biti završena i na stajalištu.

Za kupovinu karte kod vozača korisnik je dužan da obezbedi tačan iznos novca u vrednosti broja karata koje kupuje.

Član 25

Korisnik koji je u vozilu zatečen bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev kontrolora može kupiti posebnu kartu.

Posebna karta obavezno sadrži:

  • podatke o korisniku (ime, prezime, JMBG i sl.)
  • cenu utvrđenu aktom iz člana 22. ovog pravilnika
  • liniju javnog prevoza, ID vozila
  • datum i vreme izdavanja i službeni broj kontrolora

Kupovinom posebne karte, od momenta izdavanja, korisnik stiče pravo na započeto i dalje korišćenje usluge linijskog prevoza u dnevnom saobraćaju u ITS, u danu u kome je karta izdata, osim u posebnom prevozu minibus vozilima i noćnom saobraćaju.

Putnik koji je uslugu prevoza platio posebnom kartom dužan je da prilikom svake naredne kontrole uz posebnu kartu kontroloru na uvid pruži i podatke o svom identitetu.

Korisniku koji ne kupi posebnu kartu izdaje se prekršajni nalog odnosno zapisnik koji sadrži sledeće podatke o licu:

  • ime i prezime, JMBG
  • adresa
  • broj identifikacione isprave
  • organ izdavanja identifikacione isprave

Podatke o korisniku koje se u momentu kontrole zateklo u vozilu ili u rezervisanom prostoru, bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu, kontrolor upisuje u službenu evidenciju i elektronskim putem stavlja na uvid komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga.

Ovako sačinjen i elektronski potpisan prekršajni nalog šalje se elektronskim putem kontroloru na njegov prenosni uređaj, koji ga štampa i uručuje korisniku.

U slučaju nemogućnosti štampanja prekršajnog naloga kontrolor korisniku uručuje zapisnik radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Korisnik koji se u momentu kontrole zateklo u vozilu bez važeće karte i koje ne kupi posebnu kartu dužno je da po uručenju odštampane kopije elektronski potpisanog prekršajnog naloga, odnosno zapisnika napusti vozilo na prvom narednom stajalištu, odnosno rezervisani prostor. Ukoliko lice ne napusti vozilo, kontrolor može da izda nalog vozaču da zaustavi i zadrži vozilo na stajalištu.

Uručenje i plaćanje prekršajnog naloga vrši se u skladu sa zakonom kojim se reguliše prekršajni postupak.

Kontrolor u kontroli može zatražiti pomoć policijske uprave, odnosno komunalne policije.

Na linijama na kojima validaciju voznih isprava prati vozač, vozač je dužan da zaustavi vozilo dok lice ne kupi kartu ili uspešno ne validira voznu ispravu, odnosno ne napusti vozilo.